poniedziałek, 17 października 2011

"BEZPIECZNA ENERGIA"

Koalicja stowarzyszeń "Bezpieczna Energia" zawiązała się w obronie społeczeństwa przed szkodliwym oddziaływaniem farm wiatrowych na turystykę, jakość życia mieszkańców, zasoby przyrodnicze oraz krajobraz, który - jak ujęto w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej - "przyczynia się do tworzenia kultur lokalnych i jest podstawowym komponentem europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przyczyniając się do dobrobytu ludzi i konsolidacji europejskiej tożsamości"
Serdecznie zapraszamy do udziału spotkaniu organizowanym przez Koalicję stowarzyszeń "Bezpieczna Energia". Referat pt. "Wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki" wygłosi dr Przemysław Chylarecki z Muzeum i Instytutu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, wybitny ekspert w dziedzinie monitoringu przyrodniczego i analiz statystycznych.


Spotkanie odbędzie się 21 października 2011 roku w Sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91.


Założenia i cel
Cyklicznie organizowane spotkania poświęcone są konstruktywnej wymianie poglądów i doświadczeń wśród wszystkich tych, którzy dostrzegają problemy wynikające z koncepcji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Poprzez zapraszanie ekspertów specjalizujących się w różnych zagadnieniach powiązanych z energetyką wiatrową pragniemy umożliwić przedstawicielom organizacji pozarządowych dostęp do wiarygodnych, nieprzetworzonych informacji. Dzięki temu będą mogli aktywnie uczestniczyć w procesie planowania zagospodarowania przestrzennego terenów, na których działają, obiektywnie oceniając potencjalne zyski i szkody wynikające z projektowanych elektrowni wiatrowych.

Plan spotkania:


10.45 - 11.00 Rejestracja uczestników.
11.00 - 12.00 Wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki - referat Przemysław Chylareckiego z MiIZ PAN w Warszawie
12.00 - 12.10 Stan populacji rzadkich ptaków drapieżnych w północno-wschodniej Polsce - Zdzisław Cenian Komitet Ochrony Orłów
12.10 - 12.30 Dyskusja.
12.30 - 12.45 Przerwa
12.45 - 15.00 Spotkanie organizacyjne członków Koalicji stowarzyszeń Bezpieczna Energia

Ze względów logistycznych zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy przesyłać do dnia 20 października pocztą elektroniczną na adres cenian@wp.pl, podając liczbę osób i instytucję lub organizację (jeśli dotyczy).
Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie spotkania : Zdzisław Cenian - Komitet Ochrony Orłów, Tel. 517 972 249.

Brak komentarzy: