piątek, 26 października 2012

FERMA WIATROWA ? ? ? KRASNOPOL dnia 9 XI 2012 roku godzina 12 . DYSKUSJA PUBLICZNA !

Krasnopol, 11 października 2012 r.
KP.7321-1/4/2011
O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Piotrowa Dąbrowa, Jegliniec, Wysoka Góra, Żubronajcie, Krasnopol, Czarna Buchta w Gminie Krasnopol
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały Rady Gminy Krasnopol Nr XVII/105/08 z 14 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Piotrowa Dąbrowa, Jegliniec, Wysoka Góra, Żubronajcie, Krasnopol, Czarna Buchta w Gminie Krasnopol zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu przedmiotowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 października do 16 listopada 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pokój nr 6, w godz. od 800 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 listopada 2012r. w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Krasnopolu przy ul. Maja 1, o godz. 1200.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krasnopol z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2012 r.

Brak komentarzy: